Ale fyzické násilí nepatří do parlamentu a do politiky vůbec. I když sám si pamatuji některé i relativně úspěšné politiky (-čky) z České republiky, které se tam po takovém excesu dostali.

V poslední době jsem zaregistroval několik článků, úvah z různého spektra státních systémů. Někteří dnes hovoří, že standartní demokracie tak jak ji známe u nás v Evropě, již nesplňuje požadavky doby.

Čína hovoří o tom, že ideální službu lidu přináší právě ten její systém.

Nejsem schopen posoudit nakolik změny , které v současnosti se snaží politická strana KMT na Tchaj-wanu protlačit parlamentem, ale přijde mi znepokojivé, pokud se kvůli nim stává parlament bojištěm.

Tchaj-wan je mým druhým domovem, a tak se mi chce věřit, že se jedná o pouhý exces, který snad nebude signálem, že se po tom co se odehrálo v Hong Kongu začíná cosi dít i na Tchaj-wanu.

Alespoň tomu teď chci věřit!

Would a new political culture emerge?
The footage from the Taiwanese Parliament literally shocked me. I know that acting and reaching a consensus is sometimes difficult, I myself am a bit of a businessman in addition to being an artist.
But physical violence does not belong in parliament and in politics at all. Although I myself remember some relatively successful politicians from the Czech Republic who got there after such an excess.
Recently, I have read several articles, reflections from a different spectrum of state systems. Some say today that standard democracy as we know it in Europe no longer meets the requirements of the times.
China talks that its system provides the ideal service to the people.
I am unable to judge the extent of the changes that the KMT political party in Taiwan is currently trying to push through the parliament, but I find it disturbing if they make the parliament a battleground.
Taiwan is my second home, so I want to believe that this is just an excess, which may not be a signal that something is starting to happen in Taiwan after what happened in Hong Kong.
At least that's what I want to believe now!